Publicerat 23 december 2016 i kategorin Artiklar

Dyrt att inte erbjuda kunden utskrivet kvitto

Restaurangföretaget hade registrerat samtliga försäljningar i kassaregistret och tagit fram kvitto. Trots det ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att det inte var oskäligt att ta ut full kontrollavgift eftersom 5 av 16 kunder inte erbjudits det utskrivna kvittot.

I det aktuella målet hade Skatteverket vid ett kontrollbesök noterat att verkets två tjänstemän och ytterligare tre kunder inte erbjudits kvitto vid betalning. Försäljningarna registrerades i kassaregister och kvitto togs fram men slängdes direkt i papperskorgen i stället för att erbjudas kunderna. Totalt betjänades 16 kunder under den halvtimme som kontrollen genomfördes. Med anledning av vad som iakttagits beslutade Skatteverket att ta ut kontrollavgift med 10 000 kr på den grunden att företaget inte uppfyllt kravet att erbjuda kunden kvitto och att det inte framstod som oskäligt att ta ut avgift med fullt belopp.

Kvitto måste erbjudas aktivt

De företag som omfattas av skyldigheten att använda ett kassaregister ska vid varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto. Det gäller oavsett om kunden betalar kontant eller med kontokort. Det saknar betydelse om kunden begär ett kassakvitto eller inte. Inte ens när kunden uttryckligen avstår från kvitto kan företaget låta bli att ta fram ett kassakvitto. Efter att kvittot skrivits ut måste företaget genom en aktiv handling erbjuda kunden kvittot. Någon skyldighet för kunden att ta emot kassakvittot finns dock inte.

Kontrollavgiften inte oskälig

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som kom att pröva frågan framhöll att det av förarbetena framgår att en sanktion bör utlösas av lätt konstaterbara överträdelser så att det inte uppstår några utredningsproblem. Kontrollavgiften har dessutom utformats så att det inte krävs någon utredning om skatt har undandragits. Utgångspunkten är därför att kontrollavgift ska tas ut med samma belopp oberoende av överträdelsens karaktär.

HFD poängterade även att utrymmet för befrielse från kontrollavgift är begränsat. Men befrielse helt eller delvis kan bli aktuell vid mindre överträdelser av kvittokravet. Som exempel nämns i förarbetena att kunden vid enstaka tillfällen inte erbjudits kvitto.

Enligt HFD innebar inte i sig den omständigheten att företaget brustit i att endast uppfylla det sista ledet i kvittokravet att det var oskäligt att ta ut kontrollavgift med fullt belopp. Att inte erbjuda 5 av 16 kunder kvitto under en halvtimme kunde inte betraktas som enstaka tillfällen, ansåg HFD. Det fanns därför inget skäl för hel eller delvis befrielse av kontrollavgiften.

OBS! Kontrollavgiften höjdes från och med den 1 januari 2016 till 12 500 kr.
Dom 2016-11-30, mål nr 6349-15.

Företagsaktuellt nr 1 2017

Publicerat 15 februari 2024

KU-dags!

De allra flesta arbetsgivare och uppgiftslämnare rapporterar idag arbetsgivardeklaration med individuppgifter (AGI). Den finns dock fortfarande tillfällen när kontrolluppgifter ska lämnas. När ska kontrolluppgift lämnas för tjänsteinkomster? Det är alltid antingen AGI eller en kontrolluppgift som ska lämnas till Skatteverket. Huvudregeln är att uppgifterna rapporteras …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Srf konsulterna tipsar: Ny ansökningsperiod för återbetalning av skatt i jordbruk och skogsbruk 

Från och med 1 januari 2024 ska ansökningar för återbetalning av skatt på bränsle som förbrukas i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk göras kvartalsvis. Samtidigt höjs det totala återbetalningsbeloppet till totalt 3 926 kronor per kubikmeter. Ansökan ska göras kvartalsvis  Tidigare har ansökan om återbetalning av skatt på bränsle som har förbrukats yrkesmässigt i …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Snart kan företagare slippa krånglig kvittohantering

Efter många års utredning finns nu ett konkret förslag från regeringen att företagare inte längre behöver spara kvitton och fakturor i pappersformat – så länge de sparas i digital form. Om förslaget blir verklighet kommer det innebära stora kostnadsbesparingar för många företag. Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Deklarera – viktiga datum att ha koll på för dig som privatperson!

Nytt år och snart dags att deklarera inkomster för 2023. Här lyfter vi några viktiga datum för fysiska personer att ha koll på under 2024. Flera datum för betalning av kvarskatt  I och med att kostnadsräntan på skattekontot uppgår till 5 procent är det viktigt att veta vid vilka tidpunkter som skatten ska vara inbetald för att undvika denna ränta. Om kvarskatten …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2024

Samverkan gör AGI till vapen mot fusk

Införandet av AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå, är en av de största förändringar av lönehanteringen som Srf Lönsam arbetat fram tillsammans med Skatteverket. Nu föreslås att användningen av AGI utökas för att motverka fusk och kriminalitet. Srf konsulternas remissvar är resultatet av ett mycket djupt samarbete mellan Srf Lönsam, Srf Löneexpertgrupp, Skatteverket och …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Friskvårdsbidrag 2024 – tänk på detta

Nytt år och dags att förnya träningskortet. För anställda som erbjuder sin personal ett friskvårdsbidrag finns det några saker att tänka på. Tre förutsättningar för skattefrihet Friskvårdsbidrag är en form av personalvårdsförmån som en arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda. Utgångspunkten är att förmåner som den anställde får från arbetsgivaren är …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Brottsligheten mot företagare ökar – så minskar du risken att bli utsatt

Många företagare i Sverige känner en allt större otrygghet i takt med att brottsligheten ökar. Lena Nitz som är expert på brott- och trygghetspolicy vid Svenskt Näringsliv ger tips på vad du som företagare kan göra för att upptäcka och förhindra brott.Hälften av företagen i Sverige utsätts årligen för brott och vart tjugonde företag överväger att lägga ner sin …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Srf konsulterna tipsar: Ansök om utbetalning för rot- och rutarbeten – senast 31 januari

Den 31 januari 2024 är sista dagen för företag som har utfört rot- och rutarbeten att begära utbetalning från Skatteverket för de arbeten som kunderna har betalat under 2023. Missa inte att ansöka om det i tid!  Hur hanteras rot- och rutavdrag vid årsskiftesbetalningar?  Fråga: Arbetet är utfört under 2023 men kunden har bara betalt en del av det fakturerade beloppet under …

Läs mer

Publicerat 18 januari 2024

Nya föreskrifter om kassaregister

Skyldigheten för företag att använda kassaregister har funnit sedan 2009. Reglerna infördes för att skapa en sund konkurrens mellan företag i kontantbranschen. Alla företag som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort eller swish ska använda ett kassaregister. På så sätt får de samma villkor när det gäller …

Läs mer

Publicerat 10 januari 2024

Srf konsulterna tipsar: Skatteregler vid försäljning av andel i karensbolag

Karensbolag, trädabolag, vilandebolag. Ja det finns många ord för ett fåmansföretag som delägaren under en period inte är aktiv i. Anledningarna till att en fåmansdelägare inte längre vill vara aktiv i sitt företag kan vara många. En orsak kan vara att delägaren vill att beskattningen av vinsten vid en försäljning av andelen ska bli längre. För att en andel inte längre ska …

Läs mer

Gå till startsidan